Search
× Search
image

ประวัติความเป็นมา

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในขณะที่ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในอัตราสูง การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนวิศวกรที่มีคุณภาพในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง เพื่อเป็นรากฐาน ในการพัฒนาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงมีแผนขยาย การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสนองความต้องการของประเทศ โดยการ ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 ธันวาคม 2535 และในอีกสามปีต่อมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ย้ายมาตั้งอยู่ในพื้นที่ในส่วนขยายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายกซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 50 กิโลเมตร 

อ่านต่อ

image

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รองศาสราจารย์ ดร. จันจิรา จับศิล์ป


image

วิศวกรรมเคมี มีอะไรน่าสนใจ

          วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) เป็นสาขาของวิศวกรรมที่มุ่งเน้นทฤษฎีและปฏิบัติในด้านการประยุกต์ใช้หลักการทางเคมีและวิธีการวิศวกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคมีและกระบวนการทางการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเน้นไปที่การพัฒนาและออกแบบกระบวนการการผลิต การควบคุม และการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในการเรียนวิศวกรรมเคมี นิสิตจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่หลากหลายทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาหลักๆ ได้แก่ Mathematics, Material and Energy balances, Thermodynamics, Fluid mechanics, Energy and Mass, Chemical reaction kinetics and reactor design, Process design, Green technology, and Safety in chemical operating.

ซึ่งในการเรียนวิศวกรรมเคมีมุ่งไปที่การศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนและสร้างคุณค่าในสังคมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมีเป็นพื้นฐานในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ อย่างมากมายในชีวิตประจำวันของมนุษย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับรุ่นพี่นิสิตชั้นปีที่ 4 ขอแสดงความยินดีกับรุ่นพี่นิสิตชั้นปีที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับรุ่นพี่นิสิตชั้นปีที่ 4

ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 32th Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2023)

0 266
RSS

สถานที่ฝึกงานนิสิต

ติดต่อเรา

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก, Ongkharak, Thailand, 26120

Tel: 02-649-5000 ต่อ 27105 Terms Of UsePrivacy Statementhttp://che.eng.swu.ac.th/
Back To Top